Page 7 - دوره جدید-شماره-21 اسفند 1396
P. 7

‫همکاران گرامی و زحمتکش گروه بین المللی آبادراهان پارس‬ ‫یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحول والاحوال‬
                                 ‫حول حالنا الی احسن الحال‬
 ‫سال نو با نسیم جان نواز بهاری‪ ،‬دست عنایت‬
 ‫خداست که دیگر بار دل و جان ما را به فردایی روشن‬    ‫سال جدید و عید نوروز باستانی را که همزمان‬
 ‫نوید می دهد و سال کهنه با یادگارانی از تلاش های ما‬  ‫با آغاز بهار و شکوفایی طبیعت است و از جلو‌ههای‬
                            ‫بهگزینی و حسن انتخاب نیاکان بزرگ ما ایرانیان می‬
              ‫به گذشته می پیوندد‪.‬‬    ‫باشد را به خانواده بزرگ گروه بی ‌نالمللی آبادراهان‬
 ‫همـت و تالش کارکنـان و مدیـران گـروه در‬        ‫پارس و اهالی معظم سازندگی ب ‌هویژه جهادگران‬
 ‫سـالی کـه بـه فرمـوده مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬سـال‬    ‫عرصه زیرساخت و مردم شریف ایران تبریک و تهنیت‬
 ‫"اقتصـاد مقاومتـی ‪ ،‬تولید و اشـتغال" نـام گرفته بود‪،‬‬ ‫عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای همگان سالی‬
 ‫کارنام ‌های درخشـان در راستای صنعت احداث رقم زد‬    ‫خوش‪ ،‬حالی خو ‌شتر و سلامتی و شادکامی و بهروزی‬
 ‫و شـما کارکنان و مدیران به درسـتی ثابت کردید که‬    ‫توأم با صلح و آرامش و رونق در توسعه کسب و کار و‬
 ‫گا ‌مهایتـان در راه توسـعه و پیشـرفت زیرسـاخ ‌تهای‬  ‫برکت در معیشت و شکوفایی در فضای دل و دماغ‬
                            ‫و تحقق اهداف همه جانبه گروه بی ‌نالمللی آبادراهان‬
     ‫کشـورعزیزمان ایران اسـتوار و برقرار است‪.‬‬
 ‫درسایهساررهنمودهایموثروحکیمانهمدیرعامل‬                       ‫پارس را خواهانم‪.‬‬
 ‫محترم گروه و باتلاش های موثر شما کارکنان غیور‬
 ‫در سال ‪ 96‬بسیاری از موانع و ناممک ‌نهای توسعه‬              ‫ایامبهکام‬
 ‫طر ‌حهای گروه بین المللی آبادراهان رفع شد و نیز‬         ‫هرروزتاننوروز نوروزتانپیروز‬
 ‫چالش هایی که در برابر آینده این صنعت قرار داشت با‬
 ‫همت شما به فرصت هایی برای خودکفایی و خودباوری‬            ‫عبدالرضا سپهوند‬
                             ‫قائم مقام سرمای ‌هگذاری و توسعه کس ‌بوکار‬
                  ‫بدل گشت‪.‬‬

 ‫با آرزوی سالی پربار و سرشار از موفقیت های روز افزون‬
          ‫مهردادچوبدار‬

      ‫قائم مقام ستادی و پشتیبانی‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12