Page 5 - دوره جدید-شماره-21 اسفند 1396
P. 5

‫پذیرش مسئـولیت را پیـدا کنند و آن ها نیز وظایف ذاتی و قانونی‬        ‫بسماللهالرحمنالرحیم‬
           ‫خود را که نظارت می باشد انجام دهند‪.‬‬    ‫خداوند متعال را شاکریم که همواره سایه عنایاتش بر گروه آباد‬
                                ‫راهان پارس مستدام بوده و اجازه داد سالی دیگر را با حمای ‌تهای‬
‫متاسفانه در سال های متمادی اخیر علیرغم توصی ‌هها و‬
‫تاکیدات و اخیرا تذکرات مقام معظم رهبری که اکثرا در شعارهای‬                 ‫بی دریغش به پایان برسانیم‪.‬‬
‫سالانه نیز تجلی پیدا می کند و علیرغم وعده های پی در پی دولت‬  ‫سال ‪ 1396‬همچون سال های قبل با تلاش و هم دلی‬
‫ها عملا اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته و حتی اکنون‬    ‫جمع کثیری از همکارانی که پر از شور و شوق سازندگی هستند‬
‫که جیب دولت ها خالی شده همچنان عادت دیرینه بزرگ بینی‬      ‫مصروف وظایف ذاتی این گروه گردید که آثار و برکات آن در‬
                                ‫مسیر آسایش بشریت خود را نمایان می کند‪ .‬عل ‌یرغم تنگناها و‬
                  ‫کم رنگ نشده است‪.‬‬      ‫فشارهای ناجوانمردانه عمدتاً خارجی و بد اخلاق ‌یهای کشورهای‬
‫در راستای اهداف گروه تلاش خواهیم کرد همچنان در صحنه‬      ‫به اصطلاح بزرگ توانستیم یادگارهای ماندگاری را با عشق به‬
‫بمانیم‪ .‬در قبول مسئولیت ها و تصدی گر ‌یهای مربوطه با توکل بر‬  ‫وطن ایجاد کنیم‪ .‬به ثمر رسیدن بخش مهمی از پالایشگاه‬
‫خداوند متعال و تکیه بر بضاعت های خود که همانا همکاران فهیم‪،‬‬  ‫بندرعباس‪ ،‬اتمام قطعه ‪ E‬از منطقه یک آزادراه تهران – شمال که‬
‫پرتلاش‪ ،‬کم ادعا و عاشق وطن می باشند استقرار‪ ،‬حرکت کرده‬     ‫سا ‌لهاست با غرور ملی ما ناسازگاری م ‌یکرد و هم چنین پروژه‬
‫و امیدوار به آیند‌هی روشن انجام وظیفه می نماییم تا نسل های‬   ‫بسیار مهم میدانشهر به بامیان در کشور افغانستان که می تواند‬
‫بعدی بیاموزند که تنها شرط موفقیت و بهروزی در همه شئونات‬    ‫مصداق بارزی از خدمت رسانی به انسان های محروم تلقی شود و‬
‫زندگی همانا ایمان واقعی به انجام وظیفه به عنوان اساسی ترین‬   ‫اقدامات ارزشمند دیگری در اقصی نقاط میهن عزیزمان بخشی از‬
                                ‫تلاش و ممارست همکاران پرتلاش این گروه می باشد‪ .‬علاوه بر‬
                  ‫اصل بشری می باشد‪.‬‬      ‫اقدامات فوق همچون سال های قبل تلاش همه جانبه ای انجام‬
‫در همین راستا ارکان و اجزا شرکت های گروه تشویق به مسلح‬     ‫شده و می شود که بتوانیم حضورمان را در پروژ‌ههای عمرانی از‬
‫شدن به عـلوم و فنـون پیشرفته روز شـده اند و تـلاش م ‌یگردد‬   ‫مدل های سنتی پیمانکاری به روش های نوین قبول مسئولیت‬
‫اصول آموزش ضمن و حین خدمت و دپارتمان های علمی و‬        ‫بیشتر و سرمای ‌هگذار ‪ -‬پیمانکار و حتی بهر‌هبردار تغییر دهیم که‬
‫تحقیقاتی گروه ارتقاء یابند و به خصوص اعمال سیست ‌مهای‪IMS‬‬    ‫امیدواریم مسئولین ارشد کشور از مرحله گفتار عبور کنند و در‬
‫ورعایتدستورالعم ‌لهایمدیریتی‪ HSE‬تارسیدنبهرکوردهای‬       ‫بستر عملیاتی قدم بگذارند و اجازه دهند تا مجموع ‌ههایی از بخش‬
‫بین المللی و حتی گذر از آنها ادامه خواهد یافت و بعنوان یکی از‬ ‫خصوصی که علاقمند به توسعه و تعالی کشور هستـند مجال‬

           ‫اصول محکم گروه پاسداری خواهد شد‪.‬‬
‫امیدواریم سال پیش رو بستری تسهیل شده برای ادامه فعالیت‬
‫های عمرانی کشور و منطقه باشد که انتظار داشته باشیم علاوه بر‬
‫شکوفایی اقتصاد ملی شاهد رشد و توسعه و بازسازی کشورهای‬
‫منطقه و همسایه باشیم و همگی با امید به عنایات خداوند متعال‬

            ‫در مسیر صلح و دوستی قدم برداریم‪.‬‬
‫امیدواریم خود و همکاران محترمان به همراه خانواد‌ههای‬
‫عزیزشان در سال جدید مشمول رحمت خداوند متعال قرار گیرند‬
‫و سالی با برکت و در صلح و آرامش و با لذت حاصل از کار مفید‬
‫کردن را سپری کنند و بسترهای رشد و توسعه را برای نسل های‬

          ‫بعدی در سا ‌لهای پیش رو آماده سازند‪.‬‬

         ‫باتقدیماحترام‬
          ‫قبادچوبدار‬
  ‫مدیر عامل گروه بین المللی آباد راهان پارس‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10