Page 4 - دوره جدید-شماره-21 اسفند 1396
P. 4

‫شده و هرگز مسیر نیل به پیشرفت را برای خود هموار نیافته‬    ‫در دورانی زندگی می کنیم که پروژ‌ههای زیر بنایی‬
‫است‪ .‬حال باید جور تمام مشکلات اقتصادی ناشی از بحران‬      ‫و عمرانی در هر کشوری‪ ،‬زیرساخـت هـا و آبـادانـی‬
‫را به دوش بکشد‪ .‬فرآیند تأمین مالی جهت سرمایه گذاری‬      ‫آن کشـور را تشـکیـل می دهند‪ .‬بخ ‌شهای عمرانی‬
‫در پروژ‌ههای زیربنـایی عمرانـی دارای ویژگ ‌یهـا‪ ،‬پیچیـدگی‬   ‫یک کشور پیشرفته اگر به عنوان یکی از ارکان اصلی‬
‫و چالش های خاصی می باشد؛که اگر ترس ازعدم تأمین‬        ‫شناخته نشود حتما باید آن را به عنوان پایه و اساس و‬
‫بودجه یا تاخیر در وصول به موقع آن را نیز اضافه کنیم عملا‬   ‫جز لاینفک پیشرفت قلمداد کرد‪ ،‬چرا که این بخش ها‬
‫بخش خصوصی نه تنها نم ‌یتواند کمکی به بحران اقتصادی‬      ‫اصولابستردیگرپیشرف ‌تهارامحیام ‌یکنند‪.‬برکسی‬
‫دولت کند بلکه خود نیز دیگر نخواهد توانست پابرجا بماند‪.‬‬    ‫پوشیده نیست توسعه عمرانی ارتباط مستقیمی با‬
‫چنانچه روند اختصاص بودجه عمرانی مشابه با سایر سا ‌لهای‬    ‫چگونگیتخصیصومدیریتبودجهبهاینبخشدارد‪.‬‬
‫گذشته باشد؛ دولت حتی با کمک بخش خصوصی هم نمی‬         ‫بسیاری از طر ‌حهای عمرانی کشور به دلیل اختصاص‬
‫تواند حتی پروژ‌ههای نیمه تمام ملی که حدود ‪ 6‬هزار پروژه‬    ‫نیافتن اعتبارات لازم در رکودی چند ساله مانده اند‬
‫برآورد شده است را تا چند سال آینده به اتمام برساند‪ .‬استفاده‬  ‫و یا روند تکمیل آ ‌نها در بازه زمانی طولانی رخ داده‬
‫از سرمایه گذار خارجی با برنام ‌ههای دقیق و حساب شده همراه‬   ‫است‪ .‬این درحالی است که ما شاهد رشد روز افزون‬
‫با تخصیص بودجه عمرانی بیشتر و یا استفاده از دارایی های‬    ‫جمعیت بوده ایم که بزرگترین دلواپسی آن ها تامین‬
‫بی مصرف و یا حتی کم مصرف واحدهای اقتصادی و یا وارد‬      ‫مسکن مناسب و داشتن فضای شهری‪ ،‬امکانات و زیر‬
‫شدن به بورس و غیره شاید در بدو شروع بحران راهکارهای‬      ‫ساخت های مناسب و ایمن می باشد‪ .‬همانطور که‬
‫مناسبی به نظر م ‌یرسید اما اکنون در شرایطی نیستیم که این‬   ‫می دانیم در اجرای پروژ‌ههای عمرانی تأمین منابع‬
‫فاکتورها بتواند مشکل کمبود بودجه عمرانی را تامین کند‪.‬در‬    ‫مالی دغدغه مهم و اولیه محسوب م ‌یشود‪ .‬بـا توجـه‬
‫واقع دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تأمین هزینه های‬ ‫بـه کمبـود تاسیـسات و زیـر ساخت های زیر بنایی‬
‫جاری و عمرانی شهر‪ ،‬از مه ‌مترین عوامل پایداری شهری است‬    ‫در کشور از یکسو و کمبود منابع سرمایه ای از سوی‬
‫کهامکانسرمای ‌هگذاریدرنظامزیرساختهایتوسعهایشهر‬        ‫دیگر سبب شده تامین سرمایه به عنوان مهمترین‬
‫را فراهم می کند‪ .‬باتوجه به نقش شهردار ‌یها در اقتصاد شهری‬   ‫عامل و شاید حتی تنها فاکتور مهم بخش پیشرفت‬
‫اطلاع از سیستم های کنونی درآمد شهرداری ها و پیداکردن‬     ‫فیزیکی پروژه های عمرانی باشد‪ .‬حادث ‌هها‪ ،‬تحری ‌مها‪،‬‬
‫نقص در سیستم و یا ارتقا سیستم می تواند موانع و فشارهای‬    ‫بی برنام ‌هگی ها‪ ،‬اختلاس ها و فساد اقتصادی برخی‬
‫موجود بر مدیریت شهری را کاسته و سبب بهبود عملکرد شود‪.‬‬     ‫از سواستفاده کنندگان باعث شده؛ امروز دولت بیش‬
‫جه ‌تبندیطر ‌حهاوانتظاراتجهتسرمای ‌هگذاریهایعمرانی‬      ‫از همیشه به حمایت بخش خصوصی نیاز داشته‬
‫و زیربنایی در شهرها و تلاش و برنامه ریزی برای افزایش امنیت‬  ‫باشد‪ .‬بخشی که در تمامی ادوار گذشته مظلوم واقع‬
‫سرمای ‌هگذاران از طریق ثبات در سیاست ها و قوانین اجرایی‬
‫و همچنین رفع موانع سرمایه گذاری از طریق اجرای کامل‬
‫سیاست های خصوصی سازی و فعالیت بانک ها و شرک ‌تهای‬
‫بیمه خصوصی در سطح گسترده می توان گام های مؤثری‬
‫در رفع موانع سرمایه گذاری در بخ ‌شهای زیربنایی برداشت‪.‬‬
‫امیدواریم هرچه سری ‌عتر مشکلات و بحران اقتصادی در کشور‬

                    ‫ما مرتفع شود‪.‬‬

          ‫باتقدیماحترام‬

           ‫آذین چوبدار‬

           ‫مدیرنشریه‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9